Przygotowany przez rząd pakiet pomocowy ma pozwolić firmom przetrwać drugą falę epidemii Covid-19, jednak przedsiębiorcy będą musieli na niego poczekać. Nowe przepisy muszą przejść drogę legislacyjną w Sejmie i Senacie, a część musi zyskać akceptację Komisji Europejskiej.

Zapowiadana przez rząd pomoc jest jednak ograniczona. Nie wszyscy będą mogli z niej skorzystać, bowiem tarcza 6.0 nie gwarantuje pomocy nowym firmom. Kluczowy będzie kod PKD, a dodatkowo trzeba spełnić określone warunki, aby móc wnioskować o wsparcie. Najwięcej możliwości ma branża gastronomiczna. 

Dobra wiadomość jest taka, że część przepisów będzie obowiązywać z mocą wsteczną od 1 listopada 2020 r.

Wiosną przedsiębiorcy otrzymali kilka form wsparcia. Pomoc nie była różnicowana, nie zależała od kodu PKD, a kryterium spadku dochodu było niższe. Dzięki temu firmy mogły korzystać z mikropożyczki, trzech miesięcy zwolnienia ze składek ZUS oraz świadczenia postojowego. 

10 działań antykryzysowych dla firm w drugiej fali pandemii

Rząd przyjął 10 działań antykryzysowych, które mają służyć przede wszystkim ochronie miejsc pracy Polaków. Należą do nich:

 1. Dofinansowanie kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – rozwiązanie to przewiduje otrzymania wsparcia w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych. Warunkiem będzie spadek przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r. (rozwiązanie ma zostać wdrożone od stycznia 2021 r.) 
 2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju – z tej pomocy skorzystają przedsiębiorcy, którzy wykażą spadek przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%. Umorzenie subwencji ma mieć miejsce w I połowie 2021 r.
 3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla dużych firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 30.06.2021 r. (wypłaty) – termin to połowa grudnia 2020 r. 
 4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją – po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej pożyczki miałyby dać możliwości dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami.
 5. Dofinansowanie do zatrudnienia – przepisy wymagają uchwalenia ustawy – projekt z 26 października 2020 r. 
 6. Przedłużenie postojowego – przepisy wymagają uchwalenia ustawy – projekt z 26 października 2020 r.
 7. Zwolnienie ze składek na ZUS – przepisy wymagają uchwalenia ustawy – projekt z 26 października 2020 r.
 8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach „Dotacji na biznes” – dotacje mają zostać zwiększone z 6- do 8-krotności średniego wynagrodzenia. Dofinansowanie dotyczyć ma nie tylko nowej działalności, ale także zmiany dotychczasowego zakresu. 
 9. Polityka drugiej szansy – to rozwiązania dla firm w restrukturyzacji finansowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu, które jest już wdrożone
 10. Dofinansowanie leasingu – to rozwiązanie, które funkcjonuje od I fali pandemii, polega na finansowaniu kosztów leasingu przez Agencję Rozwoju Przemysłu, po spełnieniu określonych warunków. 

PKD przepustką we wnioskowaniu o pomoc

Inaczej niż w czasie wiosennej fali koronowirusa będzie więc z dostępnością wsparcia. Na pomoc mogą liczyć firmy, które mają określone PKD. Aby rozwiać wątpliwości, projektodawcy wpisali do ustawy numery PKD działalności gospodarczej, które mogą ubiegać się o pomoc z tarczy. Numery PKD są jednak różne dla różnych form pomocy. W przypadku zwolnienia ze składek ZUS pomoc może uzyskać 30 branż o określonym PKD.

Zwolnienie ze składek ZUS

O zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1 listopada do 30 listopada 2020 roku ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem PKD:

 • 47.71.Z sprzedaż detaliczna odzieży
 • 47.81.Z sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
 • 56.10.A restauracje
 • 56.10.B ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z pozostała działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z produkcja filmów, nagrań wideo itp.
 • 74.20.Z działalność fotograficzna
 • 77.21.Z wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 82.30.Z organizacja targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z pozaszkolna edukacja sportowa
 • 86.90.A działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D działalność paramedyczna
 • 90.01 Z wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z wspomaganie przedstawień
 • 93.11.Z działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej
 • 93.19.Z pozostała działalność sportowa
 • 93.21.Z działalność wesołych miasteczek
 • 93.29.A działalność pokojów zagadek
 • 93.29.B pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana
 • 93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa
 • 96.04.Z działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej

Postojowe według tarczy 6.0

Z kolei ze świadczenia postojowego skorzystają przedsiębiorcy z 20 branż. Świadczenie ma być jednorazowe. Tu też trzeba spełnić warunek prowadzenia działalności na dzień 30 września 2020 r. i wykazać spadek przychodu o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r. 

Kody PKD, które kwalifikują do świadczenia postojowego:

 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)
 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach) 
 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska) 
 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach) 
 • 56.10.A (restauracje) 
 • 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne) 
 • 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna) 
 • 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów) 
 • 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.) 
 • 74.20.Z (działalność fotograficzna) 
 • 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego) 
 • 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) 
 • 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa) 
 • 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna) 
 • 86.90.D (działalność paramedyczna) 
 • 93.11.Z (działalność obiektów sportowych) 
 • 93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej) 
 • 93.19.Z (pozostała działalność sportowa) 
 • 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek) 
 • 96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej)

Brak wsparcia dla nowych firm 

By złożyć wniosek o świadczenia do ZUS-u wymagane jest złożenie oświadczenia o rodzaju przeważającej działalności oraz oświadczenia potwierdzającego, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w październiku albo listopadzie 2019 r.

W takim wypadku z rozwiązań tarczy antykryzysowej 6.0 nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy zaczęli prowadzić działalność gospodarczą od grudnia 2019 r., nie będą mogli bowiem wykazać spadku dochodów rok do roku we wskazanych przez rząd miesiącach.

Pomocą, zgodnie z projektem, nie zostaną objęci także: branża kosmetyczna, fryzjerzy, styliści czy wizażyści. Ponadto w tarczy nie uwzględniono branży hotelarskiej ani zamkniętych w sobotę sklepów meblowych. Największa pomoc trafi do branży restauracyjnej.

Tarcza dla rozwoju wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej

Tarczą dla rozwoju nazwano przygotowany przez resort rozwoju pakiet  pomocowy, który ma wesprzeć dotknięte przez epidemie branże. W jej ramach mieszczą się rozwiązania, które wymagają zgody Komisji Europejskiej. Należą do nich:

 1. Dofinansowanie kosztów stałych – jeśli przychody firmy z branży objętej restrykcjami nie są wystarczające do pokrycia kosztów stałych, przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie do 70% ich wysokości przy spadku przychodów o 30% w porównaniu z poprzednim rokiem. 
 2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla MŚP – rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy korzystali już z tarczy Finansowej PFR dla MŚP, ale ich sektor nadal objęty jest restrykcjami sanitarnymi – subwencja, którą otrzymali, może zostać umorzona przy spadku dochodów o 30% (rok do roku).
 3. Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm – przedłużamy do marca 2021 r. program dla dużych firm i zmieniamy zasady liczenia szkody z powodu COVID-19 z pożyczek preferencyjnych. 
 4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją – przedsiębiorca będzie mógł wziąć pożyczkę na 6 lat z gwarancją de minimis dla MŚP i gwarancją płynnościową dla dużych firm. 

Ustawy, która ma w ciągu najbliższego czasu być procedowana przez Sejm, wymagają dofinansowanie do pensji pracownika z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek ZUS, a także bezzwrotna dotacja do 5 000 zł 

Bezzwrotna dotacja do 5000 zł

Tarcza 6.0 zakłada również pomoc w postaci jednorazowej dotacji. Warunkiem jej uzyskania również będzie spadek przychodów o 40 proc. w październiku lub listopadzie 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Podobnie jak postojowe i zwolnienie ze składek ZUS, dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej skierowana jest wyłącznie do mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą. Jest to świadczenie odmienne od wprowadzonej wiosną mikropożyczki, po którą mogła sięgnąć większość przesiębiorców.

Dotacja, o którą będą mogli starać się przedsiębiorcy, będzie uzależniona od kodu PKD. Ze świadczenia będą mogli skorzystać przedsiębiorcy z następujących branż:

 • 47.71.Z sprzedaż detaliczna odzieży
 • 47.81.Z sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
 • 56.10.A restauracje
 • 56.10.B ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z pozostała działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z produkcja filmów, nagrań wideo itp.
 • 74.20.Z działalność fotograficzna
 • 77.21.Z wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 82.30.Z organizacja targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z pozaszkolna edukacja sportowa
 • 86.90.A działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D działalność paramedyczna
 • 90.01 Z wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z wspomaganie przedstawień
 • 93.11.Z działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej
 • 93.19.Z pozostała działalność sportowa
 • 93.21.Z działalność wesołych miasteczek
 • 93.29.A działalność pokojów zagadek
 • 93.29.B pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana
 • 93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa
 • 96.04.Z działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej

Pomoc będzie, tylko kiedy?  

Ograniczona kodami PKD pomoc nie jest kierowana do wszystkich. Wielu przedsiębiorców, których dotknęły skutki pandemii, nie otrzyma żadnego wsparcia. Dodatkowo na świadczenia będzie trzeba poczekać. Jak zapowiedział PAP wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin: – Rozmowy z Brukselą zakończą się jeszcze w listopadzie lub na początku grudnia. Jeżeli tak się stanie, to nowe instrumenty pomocowe dla przedsiębiorców ruszyć miałyby od 1 stycznia, ale z mocą wsteczną, by zrekompensować firmom straty poniesione w listopadzie i grudniu”. „Uruchomienie pieniędzy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla mikr- i małych firm możliwe będzie natychmiast po uchwaleniu odpowiednich zmian ustawowych” – zapewnił Jarosław Gowin.

Najbliższe tygodnie, pomimo braku pełnego lockdownu, będą szczególnie ciężkie dla wielu małych firm, które oczekują rządowego wsparcia. Projekt przepisów tarczy 6.0 trafił do Sejmu 26 października 2020 r. Być może rządzący dostrzegą inne poszkodowane przez epidemie branże.

Zanim przepisy wejdą w życie, muszą przejść ścieżkę legislacyjną. Po uchwaleniu ich w Sejmie, trafią do Senatu. Jeżeli senatorowie nie wniosą poprawek, ustawa trafi do podpisu prezydenta. Jeśli Senat zdecyduje się na wprowadzenie swoich zmian, projektowane przepisy wrócą do Sejmu. W takiej sytuacji czas ich wejścia w życie dodatkowo się wydłuży, bo ustawa trafi do podpisu prezydenta dopiero, kiedy ponownie uchwali ją Sejm. 

Źródło: Bankier.pl