Formy wsparcia pracownika

-30

Oferta dla wszystkich osób poniżej 30 roku życia

30 - 50

Oferta dla wszystkich osób od 30 do 50 roku życia

50+

Oferta dla wszystkich osób powyżej 50 roku życia

-30

Bon stażowy

Pracodawca, który na okres 6 miesięcy przyjmie na staż osobę bezrobotną, a później zatrudni ją na okres kolejnych 6 miesięcy, po jego zakończeniu otrzyma premię w wysokości 1 513,50 zł. Premia wypłacana jest na wniosek pracodawcy.

Więcej informacji

Bon zatrudnieniowy

Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawartej między starostą a pracodawcą, w ramach której:

 • pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy;
 • starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy w wysokości 100 proc. kwoty zasiłku;
 • pracodawca zobowiązany jest po zakończeniu okresu refundacji do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez 6 miesięcy.

Więcej informacji

Staż

Staż jest to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną (odbywa się na podstawie umowy zawartej między Tobą i starostą).

Więcej informacji

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

To pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego bądź poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Więcej informacji

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

To instrument wsparcia dla pracodawców, którzy zatrudnią skierowaną przez powiatowy urząd pracy osobę bezrobotną do 30. roku życia podejmującą zatrudnienie po raz pierwszy dla której ustalono profil pomocy i zaplanowano tę formę pomocy w indywidualnym planie działania.

Więcej informacji

Jednorazowa refundacja składek

Warunki refundacji:

 • Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:
 1.     pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz
 2.     po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.
 •  Refundacja wypłacana jest w kwocie nieprzekraczającej 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Więcej informacji

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej możesz otrzymać, jeśli jesteś zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub nie wykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej albo jesteś absolwentem centrum integracji społecznej lub absolwentem klubu integracji społecznej jeżeli nie pozostajesz w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Więcej informacji

Bony szkoleniowe

W ramach bonu szkoleniowego urząd finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:

 • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
 • przejazdu na szkolenia;
 • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania.

Więcej informacji

Prace interwencyjne

Warunki refundacji:

 • refundacja dokonywana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy organizatorem prac interwencyjnych a urzędem pracy,
 • pracodawca otrzymuje przez uzgodniony w umowie okres zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
 • refundacja dokonywana jest co miesiąc na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia oraz opłacenie składek ZUS,
 • organizator prac interwencyjnych po zakończeniu okresu refundacji jest zobowiązany do dalszego utrzymania stanowiska  przez okres 3 lub 6 miesięcy (wg poniższej tabeli).

Więcej informacji

30-50

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne, w zależności od decyzji powiatowego urzędu pracy, mogą trwać do 6, 12, 18, 24 miesięcy lub do 4 lat.

Stosownie do zawartej umowy, zobowiązany jesteś do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy) lub 6 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających 12 lub dłużej) po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

Więcej informacji

Refundacja składek ZUS

Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenie społeczne to instrument wsparcia pracodawców, którzy zatrudnią skierowaną przez powiatowy urząd pracy osobę bezrobotną dla której wykonano profili pomocy oraz zaplanowano tę formę pomocy w indywidualnym planie działania.

Więcej informacji

Staż

Staż jest to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną (odbywa się na podstawie umowy zawartej między Tobą i starostą).

Więcej informacji

Refundacja kosztów przejazdu

Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania to forma wsparcia osób bezrobotnych oferowana przez urząd pracy. Zwrot ten obejmuje koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego oraz koszty zakwaterowania, a także koszty powrotu do miejsca zamieszkania.

Więcej informacji

Refundacja kosztów zakwaterowania

Refundacja kosztów zakwaterowania obejmuje udokumentowane koszty pobytu w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych

Więcej informacji

Bon na zasiedlenie

Starosta może przyznać Ci bon na zasiedlenie w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,

Więcej informacji

Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego

Więcej informacji

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej możesz otrzymać, jeśli jesteś zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej albo jesteś absolwentem centrum integracji społecznej lub absolwentem klubu integracji społecznej jeżeli nie pozostajesz w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Więcej informacji

Szkolenia indywidualne, koszty egzaminów, koszty licencji

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego Twego i Twoich pracowników, możesz ubiegać się w urzędzie pracy o środki na ten cel. Działanie to na celu ułatwienie bądź umożliwienie im wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, może również zwiększać ich szanse na awans.

Więcej informacji

Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy to pomoc finansowa, udzielana przez pośredników finansowych wybieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku ze stworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku bezrobotnego albo poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Więcej informacji

Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej to instrument rynku pracy skierowany do osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej udzielana przez pośredników finansowych wybieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji

50+

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne, w zależności od decyzji powiatowego urzędu pracy, mogą trwać do 6, 12, 18, 24 miesięcy lub do 4 lat.

Stosownie do zawartej umowy, zobowiązany jesteś do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy) lub 6 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających 12 lub dłużej) po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

Więcej informacji

Dofinansowanie wynagrodzenia dla pracodawcy, który zatrudnił bezrobotnego powyżej 50 roku życia

Jeśli zatrudnisz skierowaną osobę bezrobotną, otrzymasz dofinansowanie wynagrodzenia przez okres:

 • 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60;
 • 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

 

Więcej informacji

Staż

Staż jest to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną (odbywa się na podstawie umowy zawartej między Tobą i starostą).

Więcej informacji

Refundacja kosztów przejazdu

Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania to forma wsparcia osób bezrobotnych oferowana przez urząd pracy. Zwrot ten obejmuje koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego oraz koszty zakwaterowania, a także koszty powrotu do miejsca zamieszkania.

Więcej informacji

Refundacja kosztów zakwaterowania

Bon na zasiedlenie

Starosta może przyznać Ci bon na zasiedlenie w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,

Więcej informacji

Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego

Więcej informacji

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej możesz otrzymać, jeśli jesteś zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej albo jesteś absolwentem centrum integracji społecznej lub absolwentem klubu integracji społecznej jeżeli nie pozostajesz w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Więcej informacji

Szkolenia indywidualne, koszty egzaminów, koszty licencji

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego Twego i Twoich pracowników, możesz ubiegać się w urzędzie pracy o środki na ten cel. Działanie to na celu ułatwienie bądź umożliwienie im wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, może również zwiększać ich szanse na awans.

Więcej informacji

Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy to pomoc finansowa, udzielana przez pośredników finansowych wybieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku ze stworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku bezrobotnego albo poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Więcej informacji

Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej to instrument rynku pracy skierowany do osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej udzielana przez pośredników finansowych wybieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji

zorydopracy.pl

Platforma Przedsiębiorczości, Informacji i Pośrednictwa Pracy w Żorach