Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Prezydent Miasta Żory. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Platformę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Platformę usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Platformy. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
  2. Platforma zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie
  3. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także prawo do żądania przekazania jego danych osobowych innemu usługodawcy, jak również oraz prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych, z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z uwzględnieniem innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
  4. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, a także za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą mogą być udostępniane innym Użytkownikom. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych nastąpi jedynie w zakresie i dla celów wskazanych przy wyrażeniu zgody, w szczególności w celu zapewnienia realizacji określonej usługi, czynności bądź dzieła, jak również w celu realizacji na zlecenie Platformy czynności dotyczących realizowanych na rzecz. Zgoda, o której mowa w zdaniach poprzedzających, będzie w każdym przypadku wyraźna i jednoznaczna. Zgody podlegają ewidencjonowaniu przez Administratora. Zgoda może być wyrażona w postaci elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji („checkbox”) lub w formie zwrotnego potwierdzenia e-mail
  5. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Platformę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych

 

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Prezydent Miasta Żory.

 

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu świadczenia przez Platformę usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Platformy. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Administrator gwarantuje realizację uprawnień Użytkowników wynikających z RODO, tj.:

prawo dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących ich przetwarzania,
prawo do sprostowania oraz usunięcia danych Użytkowników – jeżeli dane Użytkownika są niepoprawne lub niekompletne albo Użytkownik wycofa swoją zgodę na ich przetwarzanie,
prawo ograniczenia przetwarzania danych – na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu dane nie zostaną usunięte, a jedynie ich przetwarzanie zostanie ograniczone,
prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika,
prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Administrator z należytą starannością dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. Jednakże dla wygody Użytkowników Administrator korzysta z wielu nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych, które umożliwiają Użytkownikom wygodę korzystania z Platformy, a Administratorowi właściwą obsługę Użytkowników. W związku z tym niektóre dane osobowe Użytkowników udostępniane są podmiotom płatniczym, podmiotom wspierającym usługi pocztowe, kurierskie, logistyczne, usługi audytowe i konsultingowe, promocje marketingowe, a także organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć, przestępstw oraz kontrolą skarbową.

 

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą, innym Użytkownikom. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych nastąpi jedynie w zakresie i dla celów wskazanych przy wyrażeniu zgody, w szczególności w celu zapewnienia realizacji określonej usługi, czynności bądź dzieła. Zgoda, o której mowa w zdaniach poprzedzających, będzie w każdym przypadku wyraźna i jednoznaczna. Zgody podlegają ewidencjonowaniu przez Administratora. Zgoda może być wyrażona w postaci elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji („checkbox”) lub w formie zwrotnego potwierdzenia e-mail.

 

Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Platformę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla realizacji usług przez Platformę. Dane osobowe Użytkowników Administrator otrzymuje od Użytkowników podczas rejestracji konta, w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Platformy, w tym z newslettera oraz formularza kontaktowego.

 

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji usług przez Platformę (na podstawie zawartej umowy), w tym do:

 

– zakładania i zarządzania kontem oraz zawierania transakcji z innymi Użytkownikami,

– obsługi zapytań i zgłoszeń kierowanych do Administratora (np. przez formularz kontaktowy);

– zapewnienie najlepszej obsługi Użytkownika

– prowadzenia analiz i statystyk

– informowania o wydarzeniach, projektach realizowanych na terenie Miasta Żory lub dedykowanych mieszkańcom Żor

 

Dane osobowe są również przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

monitorowanie aktywności Użytkownika na stronie internetowej,
zapewnienie bezpieczeństwa, w tym zapobieganie popełnianiu przestępstw,
prowadzenie analiz statystycznych,
przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa),
organizacja konkursów, akcji promocyjnych, wydarzeń.

 

Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora.

 

Dane osobowe są również przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika w celu:

wysłania informacji handlowych,
wysyłanie do Użytkownika informacji w postaci newslettera.

 

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może wycofać w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki została wyrażona. Dane Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody.

 

Administrator wymaga podania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (umożliwiającej współpracę z innymi Użytkownikami) oraz:

 

– prowadzenia konta Użytkownika,

– bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem,

– realizacji usługi „Newsletter”.

– informowania Użytkownika o produktach, które mogą Go zainteresować.

 

W tym celu Administrator zbiera i przetwarza następujące dane Użytkowników:

a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) adres do doręczeń,
d) numer identyfikacji podatkowej (NIP) – wyłącznie dla potrzeb i w sytuacji wystawiania faktury,
e) adres poczty elektronicznej (e-mail),
f) numer telefonu.

 

W sytuacji wzięcia przez Użytkownika uczestnictwa w akcjach promocyjnych i konkursach Administrator może potrzebować również dodatkowych danych wymaganych ze względu na przepisy podatkowe.

 

Dane osobowe Użytkownika mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Użytkownika. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu tych danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Użytkowniku, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowywane są:

 

1) Zawarcie umowy – na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:

 

– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

– zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom,

– statystycznych i archiwizacyjnych.

 

2) Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji z innym Użytkownikiem, wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.

 

3) Działania okołosprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji czy konkursów.

 

4) Działalność operacyjna – do czasu przedawnienia obowiązków Administratora nałożonych przez RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych.

 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowną wiadomość na adres siedziby Administratora lub adres poczty elektronicznej zsir@um.zory.pl

zorydopracy.pl

Platforma Przedsiębiorczości, Informacji i Pośrednictwa Pracy w Żorach