Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Prezydent Miasta Żory. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Platformę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Platformę usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Platformy. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
  2. Platforma zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie
  3. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także prawo do żądania przekazania jego danych osobowych innemu usługodawcy, jak również oraz prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych, z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z uwzględnieniem innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
  4. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, a także za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą mogą być udostępniane innym Użytkownikom. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych nastąpi jedynie w zakresie i dla celów wskazanych przy wyrażeniu zgody, w szczególności w celu zapewnienia realizacji określonej usługi, czynności bądź dzieła, jak również w celu realizacji na zlecenie Platformy czynności dotyczących realizowanych na rzecz. Zgoda, o której mowa w zdaniach poprzedzających, będzie w każdym przypadku wyraźna i jednoznaczna. Zgody podlegają ewidencjonowaniu przez Administratora. Zgoda może być wyrażona w postaci elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji („checkbox”) lub w formie zwrotnego potwierdzenia e-mail
  5. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Platformę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych

 

zorydopracy.pl

Platforma Przedsiębiorczości, Informacji i Pośrednictwa Pracy w Żorach