Regulamin

Artykuł 1 – Definicje

 

 1. Administrator – Prezydent Miasta Żory

 

 1. Platforma Przedsiębiorczości, Informacji i Pośrednictwa Pracy – platforma o charakterze półotwartym, prowadzona przez Administratora, służąca m.in. do publikowania spersonalizowanej informacji dla każdego zarejestrowanego użytkownika o możliwościach na żorskim rynku pracy

 

 1. Ogłoszenie – informacja umieszczana na platformie, dotycząca zapotrzebowania na zatrudnienie lub wykonanie danej usługi, czynności bądź dzieła, albo zamiaru zatrudnienia, wykonania określonego rodzaju usługi, czynności bądź dzieła, zamieszczona odpowiednio przez Użytkowników (Przedsiębiorcę lub Pracownika), mająca na celu pośrednictwo pracy za pośrednictwem Administratora

 

 1. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się na platformie, wyraziła zgodę na korzystnie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez

Administratora w ramach Platformy

 

 1. Konto – zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony na Platformie na rzecz Użytkownika od momentu pierwszego prawidłowego logowania się, umożliwiający pełne korzystanie z Platformy oraz gromadzenie informacji na temat czynności wykonywanych przez Użytkownika na Platformie chroniony unikalną nazwą Użytkownika (login) i hasłem

 

Artykuł 2. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Platformę na rzecz Użytkowników nieodpłatnych usług elektronicznych, polegających na umożliwieniu oraz kojarzeniu ze sobą Użytkowników (Pracodawców i Pracowników), korzystania z Platformy, a także zasady świadczenia innych usług dodatkowych

 

 1. Platforma ułatwia Użytkownikom poszukiwanie Pracodawców lub Pracowników w zakresie realizacji różnego rodzaju form zatrudnienia, w tym usług, czynności bądź dzieł, a także poprzez określenie w ramach niniejszego Regulaminu praw i obowiązków pomiędzy Użytkownikiem a Platformą

 

 1. Platforma występuje w niniejszych stosunkach prawnych jedynie jako dostawca narzędzia pozwalającego kojarzyć pomiędzy sobą Użytkowników. Platforma nie uczestniczy w faktycznej realizacji określonych usług, czynności bądź dzieł, nie uczestniczy w negocjacjach pomiędzy Stronami w zakresie warunków realizacji tychże usług, czynności bądź dzieł, występuje w przedmiotowych relacjach jedynie jako podmiot pośredniczący.

 

 1. Użytkownicy dla korzystania z Platformy, powinni w drodze osobnych oświadczeń składanych w formie elektronicznej, oświadczyć i zapewnić, że:

 

1) będą przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu

 

2) wyrażają zgodę i akceptują fakt, iż niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników względem Administratora,

 

3) dokładnie zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu, znany jest im charakter uczestnictwa na Platformie w przedmiotowych transakcjach, a tym samym przystępując do korzystania z niej oraz zamieszczania w niej Ogłoszeń  nie zgłaszają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń czy też uwag.

 

Złożenie oświadczeń, o których mowa w ppkt 1-3 powyżej, warunkuje możliwość zakończenia procesu rejestracji i zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług na Platformie.

 

 1. Uzytkownicy niniejszym oświadczają i potwierdzają, że w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania usług, czynności bądź dzieł bądź innego niewykonania obowiązków wszelką odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie Uzytkownik.

 

 1. Wszelka komunikacja między Użytkownikami, związana z realizacją Ogłoszeń opublikowanych na Platformie, realizowana będzie poprzez kanały komunikacji wewnętrznej, określone i podane na Platformie.

 

 1. Wysyłanie jakichkolwiek niezamówionych informacji handlowych noszących cechy spamu do innych Użytkowników za pośrednictwem Platformy jest zabronione

 

 1. Użytkownicy oświadczają, że wszelkie usługi, czynności bądź dzieła zrealizowane na rzecz Użytkowników będą wykonywane zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz praw własności intelektualnej.

 

 1. Wszelka komunikacja między Administratorem a Użytkownikiem będzie następować za pośrednictwem kanałów komunikacji wewnętrznej Platformy lub poprzez pocztę elektroniczną – na adres e-mail Użytkownika podany podczas procedury Rejestracji.

 

 1. Świadczenie przez Administratora usług, o których mowa w pkt 1 powyżej, wymaga dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

 

1) dostęp do Internetu

2) urządzenie końcowe umożliwiające wprowadzenie i odczyt danych elektronicznych

3) zastosowanie oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach z rozszerzeniem PDF, RTF, TXT, DOC, Java, JPEG, AVI

4) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 57.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 62.0 lub nowszej.

 

 1. Usługi dla Użytkowników niezalogowanych dotyczą ogólnych informacji nt. projektów realizowanych na terenie Miasta Żory, form wsparcia dostępnych w lokalnych instytucjach oraz wsparcia finansowego dedykowanego poszczególnym Użytkownikom.

 

 1. W ramach platformy dla Użytkowników zalogowanych zaoferowane są usługi dedykowane:
 2. a) Pracodawcy przygotowują profil na którym zamieszczają informacje o swojej firmie oraz przygotowują ofertę pracy, określając m.in branżę, stanowisko, poziom wynagrodzenia, warunki zatrudnienia. Po określeniu potrzeb oferty są udostępnione potencjalnym kandydatom, zarejestrowanym na platformie.
 3. b) Pracownicy przygotowują informacje nt. swojego portfolio. Panel zawiera m.in. postępy rozwoju użytkownika wynikające z testów, jakie wykonywał podczas użytkowania platformy Portfolio jest wynikiem badania predyspozycji oraz własnych opisów.

 

 

 

Artykuł 3. Rejestracja

 

 1. Możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy przez Użytkownika wymaga zarejestrowania się na Platformie.

 

 1. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji oraz wszystkich dalszych czynności na Platformie może dokonać wyłącznie osoba, która jest do tego należycie umocowana przez ten podmiot.

 

 1. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego przez Platformę na stronach Platformy oraz akceptację Regulaminu, z pełnymi konsekwencjami z tego wynikającymi.

 

 1. Prawidłowe wykonanie powyższych czynności, a następnie poprawne zweryfikowanie danych przez Administratora, powoduje otrzymanie przez Użytkownika automatycznego powiadomienia przesłanego przez Administratora na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Moment aktywacji Konta Użytkownika przez Administratora po weryfikacji jego danych równoznaczny jest z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o świadczenie usług na Platformie na zasadach wynikających z Regulaminu.

 

 1. Administrator może żądać udokumentowania przez Użytkownika wskazywanych na Platformie danych.

 

 1. Aktywacja Konta na Platformie powoduje udostępnienie niektórych danych Użytkownika – ofert pracy, na publicznie dostępnych stronach Platformy.

 

 1. W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, w ramach Platformy wyświetlane i publicznie dostępne jest co najmniej Imię Użytkownika. W przypadku Użytkowników niebędących osobami fizycznymi – publicznie dostępna jest co najmniej firma Użytkownika (nazwa prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa związana z wykonywaniem działalności gospodarczej) oraz miejscowość jego siedziby lub prowadzenia działalności. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika wskazanych podczas rejestracji Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je.

 

Artykuł 4. Ogólne warunki wystawiania Ogłoszeń

 

 1. Administrator udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe w celu umożliwienia im zamieszczania Ogłoszeń na zasadach określonych w Regulaminie.

 

 1. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie przez Użytkownika uprawnionego do zawarcia, zlecenia bądź wykonania usług, czynności bądź dzieł określonych w Ogłoszeniu.

 

 1. Treść Ogłoszenia powinna być przygotowana w sposób rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do istoty i właściwości usług, czynności bądź dzieł, które mają być przedmiotem Ogłoszenia.

 

 1. Ogłoszenie należy umieścić w odpowiedniej ze względu na jego rodzaj kategorii. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Ogłoszenia wskazanej przez Użytkownika, w przypadku umieszczenia Ogłoszenia w błędnej kategorii, oraz jego treści w przypadku konieczności wprowadzenia korekt stylistycznych lub redakcyjnych.

 

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ogłoszeniu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

 

 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika. Administrator może ingerować w treść Ogłoszeń wyłącznie w wypadkach określonych w pkt 4, 9, 10 i 11.

 

 1. Treść Ogłoszenia, w tym jego przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Administratora.

 

 1. Zabronione jest kopiowanie treści i innych materiałów (plików graficznych, dokumentów itp.), będących częścią Ogłoszeń opublikowanych na Platformie w celu publikacji tych treści i materiałów na zewnętrznych nośnikach.

 

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania Ogłoszeń lub zablokowania Konta, jeżeli z jakichkolwiek powodów uzna, że ich treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu bądź inne obowiązujące normy prawne. W przypadku blokady Konta wszystkie opublikowane przez Użytkownika Ogłoszenia zostają automatycznie usunięte.

 

 1. Zakazane jest umieszczanie w Ogłoszeniu treści o charakterze bezprawnym. Administrator ma prawo do usunięcia ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

 

1) powszechnie uznane za obraźliwe,

2) noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

3) naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

4) wprowadzające w błąd.

 

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń nieaktywnych. Ogłoszeniem nieaktywnym jest ogłoszenie, które traci termin ważności lub zostało zrealizowane.

 

 

Artykuł 5. System opinii

 

 1. W ramach Platformy Administrator umożliwi dodawanie opinii Uzytkowników na temat przebiegu i realizacji zleceń.

 

 1. Statystyki i opinie do wykonanych i zleconych zleceń są informacjami tajnymi, wykorzystywanymi do poprawy funkcjonowania platformy. Dopuszcza się opinie jawne dostępne dla wszystkich odwiedzających Platformę i podporządkowane do konkretnego Ogłoszenia

 

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie opinie oraz odpowiedzi.

 

 1. Platforma może usunąć opinię lub odpowiedź w sytuacji, gdy narusza ona dobre obyczaje, jest wulgarna lub obraźliwa, narusza lub zagraża naruszeniem dóbr osobistych, a także gdy sprzeczna jest z zasadami określonymi w Regulaminie.

 

Artykuł 6. Inne Postanowienia Regulaminu

 

 1. Użytkownicy ponoszoną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich zobowiązań związanych z Ogłoszeniem, podanie nieprawdziwych lub niepełnych informacji w Ogłoszeniu, jak również za następstwa działań podjętych przez siebie oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

 

 1. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność Użytkowników do zawarcia i realizacji umowy.

 

 1. Platforma zastrzega sobie prawo do dodania logo lub nazwy w sekcji Nasi Klienci lub innej o podobnym przeznaczeniu, informującej o osobach lub firmach korzystających z usług serwisu

 

Artykuł 7. Polityka prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Prezydent Miasta Żory.

 

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu świadczenia przez Platformę usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Platformy. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 1. Administrator gwarantuje realizację uprawnień Użytkowników wynikających z RODO, tj.:
 • prawo dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących ich przetwarzania,
 • prawo do sprostowania oraz usunięcia danych Użytkowników – jeżeli dane Użytkownika są niepoprawne lub niekompletne albo Użytkownik wycofa swoją zgodę na ich przetwarzanie,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych – na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu dane nie zostaną usunięte, a jedynie ich przetwarzanie zostanie ograniczone,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli  do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Administrator z należytą starannością dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. Jednakże dla wygody Użytkowników Administrator korzysta z wielu nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych, które umożliwiają Użytkownikom wygodę korzystania z Platformy, a Administratorowi właściwą obsługę Użytkowników. W związku z tym niektóre dane osobowe Użytkowników udostępniane są podmiotom płatniczym, podmiotom wspierającym usługi pocztowe, kurierskie, logistyczne, usługi audytowe i konsultingowe, promocje marketingowe, a także organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć, przestępstw oraz kontrolą skarbową.

 

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą, innym Użytkownikom. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych nastąpi jedynie w zakresie i dla celów wskazanych przy wyrażeniu zgody, w szczególności w celu zapewnienia realizacji określonej usługi, czynności bądź dzieła. Zgoda, o której mowa w zdaniach poprzedzających, będzie w każdym przypadku wyraźna i jednoznaczna. Zgody podlegają ewidencjonowaniu przez Administratora. Zgoda może być wyrażona w postaci elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji („checkbox”) lub w formie zwrotnego potwierdzenia e-mail.

 

 1. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Platformę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla realizacji usług przez Platformę. Dane osobowe Użytkowników Administrator otrzymuje od Użytkowników podczas rejestracji konta, w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Platformy, w tym z newslettera oraz formularza kontaktowego.

 

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji usług przez Platformę (na podstawie zawartej umowy), w tym do:

 

– zakładania i zarządzania kontem oraz zawierania transakcji z innymi Użytkownikami,

– obsługi zapytań i zgłoszeń kierowanych do Administratora (np. przez formularz kontaktowy);

– zapewnienie najlepszej obsługi Użytkownika

– prowadzenia analiz i statystyk

– informowania o wydarzeniach, projektach realizowanych na terenie Miasta Żory lub dedykowanych mieszkańcom Żor

 

 1. Dane osobowe są również przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
 • monitorowanie aktywności Użytkownika na stronie internetowej,
 • zapewnienie bezpieczeństwa, w tym zapobieganie popełnianiu przestępstw,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 • organizacja konkursów, akcji promocyjnych, wydarzeń.

 

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora.

 

 1. Dane osobowe są również przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika w celu:
 • wysłania informacji handlowych,
 • wysyłanie do Użytkownika informacji w postaci newslettera.

 

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może wycofać w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki została wyrażona. Dane Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody.

 

 1. Administrator wymaga podania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy (umożliwiającej współpracę z innymi Użytkownikami) oraz:

 

– prowadzenia konta Użytkownika,

– bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem,

– realizacji usługi „Newsletter”.

– informowania Użytkownika o produktach, które mogą Go zainteresować.

 

W tym celu Administrator zbiera i przetwarza następujące dane Użytkowników:

 1. a) imię i nazwisko,
 2. b) adres zamieszkania,
 3. c) adres do doręczeń,
 4. d) numer identyfikacji podatkowej (NIP) – wyłącznie dla potrzeb i w sytuacji wystawiania faktury,
 5. e) adres poczty elektronicznej (e-mail),
 6. f) numer telefonu.

 

W sytuacji wzięcia przez Użytkownika uczestnictwa w akcjach promocyjnych i konkursach Administrator może potrzebować również dodatkowych danych wymaganych ze względu na przepisy podatkowe.

 

Dane osobowe Użytkownika mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Użytkownika. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu tych danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Użytkowniku, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

 1. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowywane są:

 

1) Zawarcie umowy – na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:

 

– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

– zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom,

– statystycznych i archiwizacyjnych.

 

2) Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji z innym Użytkownikiem, wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.

 

3) Działania okołosprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji czy konkursów.

 

4) Działalność operacyjna  – do czasu przedawnienia obowiązków Administratora nałożonych przez RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych.

 

 1. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowną wiadomość na adres siedziby Administratora lub adres poczty elektronicznej zsir@um.zory.pl

 

Artykuł 8. Polityka plików cookies

 

 1. Platforma wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Platformy przez Użytkownika. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Użytkownika za pomocą którego łączy się z Platformą. Platforma wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

 1. Pliki Cookies pozwalają na dostosowanie i optymalizację Platformy do potrzeb Użytkowników, tworzenie statystyk odsłon Platformy oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies stosowane są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu strony internetowej.

 

 1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera, na którym umieszczona jest Platforma. Oznacza to, że Administrator zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne serwisu. Administrator zna również:

 

– czas wejścia do serwisu,

 

– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku

gdy przejście do strony Platformy nastąpiło przez odnośnik.

 

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

 

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na Platformie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników. Platforma wykorzystuje trzy różne sesyjne pliki Cookies, które tworzone są i istnieją tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Są one niezbędne dla prawidłowego działania poszczególnych elementów serwisu.

 

 1. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki Cookies pochodzące z Platformy lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu Użytkownika.

 

 1. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Platformy.

 

 1. Technologię Cookies w sposób opisany w punktach 1-4 wykorzystują również podmioty trzecie zarówno współpracujące jak i nie współpracujące z Platformą, które oferują reklamy jak najlepiej dopasowane do preferencji Użytkownika.

Artykuł 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Platformy Użytkownik może składać w szczególności:

 

 1. a) pisemnie na adres: Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory;
 1. b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zsir@zory.pl;

 

 1. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji:

 

 1. a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

 

 1. b) żądania Użytkownika;

 

 1. c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

 

Wymagania podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

 1. Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

Artykuł 10. Zmiany regulaminu, wypowiedzenie umowy 

 

 1. Platforma może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach platformy. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Platformę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na Platformie zmienionego Regulaminu i zaakceptowania przez Użytkownika. Ogłoszenia opublikowane przed wejściem w życie zmian realizowane są na zasadach dotychczasowych.

 

 1. Użytkownik przy pierwszym logowaniu na Platformę po udostępnieniu zmienionego Regulaminu zostanie powiadomiony o tych zmianach i o możliwości ich akceptacji. Brak akceptacji dla zmienionego regulaminu powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym.

 

 1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym.

 

Artykuł 11. Końcowe postanowienia Regulaminu

 

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Platformą, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach platformy na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 

 1. W przypadku rozbieżności w interpretacji zapisów niniejszego regulaminu sporządzonego w różnych wersjach językowych, wiążąca dla stron jest wersja w języku polskim, a w przypadku jej braku wersja angielskojęzyczna.

zorydopracy.pl

Platforma Przedsiębiorczości, Informacji i Pośrednictwa Pracy w Żorach