Regulamin

Artykuł 1 – Definicje

 1. Administrator – Prezydent Miasta Żory
 2. Platforma Przedsiębiorczości, Informacji i Pośrednictwa Pracy – platforma o charakterze półotwartym, prowadzona przez Administratora, służąca m.in. do publikowania spersonalizowanej informacji dla każdego zarejestrowanego użytkownika o możliwościach na żorskim rynku pracy
 3. Ogłoszenie – informacja umieszczana na platformie, dotycząca zapotrzebowania na zatrudnienie lub wykonanie danej usługi, czynności bądź dzieła, albo zamiaru zatrudnienia, wykonania określonego rodzaju usługi, czynności bądź dzieła, zamieszczona odpowiednio przez Użytkowników (Przedsiębiorcę lub Pracownika), mająca na celu pośrednictwo pracy za pośrednictwem Administratora
 4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się na platformie, wraziła zgodę na korzystnie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Platformy
 5. Konto – zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony na Platformie na rzecz Użytkownika od momentu pierwszego prawidłowego logowania się, umożliwiający pełne korzystanie z Platformy oraz gromadzenie informacji na temat czynności wykonywanych przez Użytkownika na Platformie chroniony unikalną nazwą Użytkownika (login) i hasłem

Artykuł 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Platformę na rzecz Użytkowników nieodpłatnych usług elektronicznych, polegających na umożliwieniu oraz kojarzeniu ze sobą Użytkowników (Pracodawców i Pracowników), korzystania z Platformy, a także zasady świadczenia innych usług dodatkowych
 2. Platforma ułatwia Użytkownikom poszukiwanie Pracodawców lub Pracowników w zakresie realizacji różnego rodzaju form zatrudnienia, w tym usług, czynności bądź dzieł, a także poprzez określenie w ramach niniejszego Regulaminu praw i obowiązków pomiędzy Użytkownikiem a Platformą
 3. Z uwagi na fakt, że Platforma występuje w niniejszych stosunkach prawnych jedynie jako dostawca platformy internetowej pozwalającej kojarzyć pomiędzy sobą Użytkowników, oraz że nie uczestniczy w faktycznej realizacji określonych usług, czynności bądź dzieł, nie uczestniczy w negocjacjach pomiędzy Stronami w zakresie warunków realizacji tychże usług, czynności bądź dzieł, a występuje w przedmiotowych relacjach jedynie jako podmiot pośredniczący, nie ponosi odpowiedzialności za realizację oraz ewentualne niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usług, czynności bądź dzieł, bądź innych obowiązków
 4. Użytkownicy dla korzystania z Platformy, powinni w drodze osobnych oświadczeń składanych w formie elektronicznej, oświadczyć i zapewnić, że:
  1. będą przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu
  2. wyrażają zgodę i akceptują fakt, iż niniejszy Regulamin określa nie tylko prawa i obowiązki Użytkowników względem Administratora, ale kreuje również bezpośrednio prawa i obowiązki pomiędzy Użytkownikami, w tym odpowiedzialność za jakość i sposób wykonania zleconych usług, czynności bądź dzieł, z wyłączeniem odpowiedzialności Platformy w tym zakresie
  3. dokładnie zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu, znany jest im charakter uczestnictwa na Platformie w przedmiotowych transakcjach, a tym samym przystępując do korzystania z niej oraz zamieszczania w niej Ogłoszeń  nie zgłaszają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń czy też uwag

Złożenie oświadczeń, o których mowa w ppkt 1-3 powyżej, warunkuje możliwość zakończenia procesu rejestracji i zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług na Platformie

 

 1. Uzytkownicy niniejszym oświadczają i potwierdzają, że w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania usług, czynności bądź dzieł bądź innego niewykonania obowiązków wszelką odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie Uzytkownik, a tym samym, że nie będą kierować żadnych roszczeń w tym zakresie względem Platformy i zrzekają się tego tytułu roszczeń wobec Administratora.
 2. Wszelka komunikacja między Użytkownikami, związana z realizacją Ogłoszeń opublikowanych na Platformie, realizowana będzie poprzez kanały komunikacji wewnętrznej, określone i podane na Platformie
 3. Wysyłanie jakichkolwiek niezamówionych informacji handlowych noszących cechy spamu do innych Użytkowników za pośrednictwem Platformy jest zabronione
 4. Użytkownicy oświadczają, że wszelkie usługi, czynności bądź dzieła zrealizowane na rzecz Użytkowników będą wykonywane zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz praw własności intelektualnej.
 5. Wszelka komunikacja między Administratorem a Użytkownikiem będzie następować za pośrednictwem kanałów komunikacji wewnętrznej Platformy lub poprzez pocztę elektroniczną – na adres e-mail Użytkownika podany podczas procedury Rejestracji
 6. Świadczenie przez Administratora usług, o których mowa w pkt 1 powyżej, wymaga dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. dostęp do Internetu
  2. urządzenie końcowe umożliwiające wprowadzenie i odczyt danych elektronicznych
  3. zastosowanie oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach z rozszerzeniem PDF, RTF, TXT, DOC, Java, JPEG, AVI
  4. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 57.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 62.0 lub nowszej

Artykuł 3. Rejestracja

 1. Możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy przez Użytkownika wymaga zarejestrowania się na Platformie
 2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji oraz wszystkich dalszych czynności na Platformie może dokonać wyłącznie osoba, która jest do tego należycie umocowana przez ten podmiot
 3. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego przez Platformę na stronach Platformy oraz akceptację Regulaminu, z pełnymi konsekwencjami z tego wynikającymi
 4. Prawidłowe wykonanie powyższych czynności, a następnie poprawne zweryfikowanie danych przez Administratora, powoduje otrzymanie przez Użytkownika automatycznego powiadomienia przesłanego przez Administratora na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Moment aktywacji Konta Użytkownika przez Administratora po weryfikacji jego danych równoznaczny jest z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o świadczenie usług na Platformie na zasadach wynikających z Regulaminu
 5. Administrator może żądać udokumentowania przez Użytkownika wskazywanych na Platformie danych
 6. Aktywacja Konta na Platformie powoduje udostępnienie niektórych danych Użytkownika na publicznie dostępnych stronach Platformy
 7. W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, w ramach Platformy wyświetlane i publicznie dostępne jest co najmniej Imię Użytkownika. W przypadku Użytkowników niebędących osobami fizycznymi – publicznie dostępna jest co najmniej firma Użytkownika (nazwa prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa związana z wykonywaniem działalności gospodarczej) oraz miejscowość jego siedziby lub prowadzenia działalności. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika wskazanych podczas rejestracji Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je

Artykuł 4. Ogólne warunki wystawiania Ogłoszeń

 1. Administrator udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe w celu umożliwienia im zamieszczania Ogłoszeń na zasadach określonych w Regulaminie
 2. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie przez Użytkownika uprawnionego do zawarcia, zlecenia bądź wykonania usług, czynności bądź dzieł określonych w Ogłoszeniu
 3. Treść Ogłoszenia powinna być przygotowana w sposób rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do istoty i właściwości usług, czynności bądź dzieł, które mają być przedmiotem Ogłoszenia.
 4. Ogłoszenie należy umieścić w odpowiedniej ze względu na jego rodzaj kategorii. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Ogłoszenia wskazanej przez Użytkownika, w przypadku umieszczenia Ogłoszenia w błędnej kategorii, oraz jego treści w przypadku konieczności wprowadzenia korekt stylistycznych, redakcyjnych lub merytorycznych
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ogłoszeniu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu
 6. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika. Administrator nie ingeruje w treść Ogłoszeń oraz nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji
 7. Treść Ogłoszenia, w tym jego przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Administratora
 8. Zabronione jest kopiowanie treści i innych materiałów (plików graficznych, dokumentów itp.), będących częścią Ogłoszeń opublikowanych na Platformie w celu publikacji tych treści i materiałów na zewnętrznych
 9. Administrator zastrzega sobie możliwość ukrywania fragmentów Ogłoszeń bądź ich usuwania w całości, jeżeli z jakichkolwiek powodów uzna, że ich treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu bądź inne obowiązujące normy prawne

Artykuł 5. System opinii

 1. W ramach Platformy Administrator umożliwi dodawanie opinii Uzytkowników na temat przebiegu i realizacji zlecen
 2. Statystyki i opinie do wykonanych i zleconych zleceń są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Platformę
 3. Opinia jest zawsze przyporządkowana do konkretnego Ogłoszenia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie opinie oraz odpowiedzi
 4. Platforma może usunąć opinię lub odpowiedź na zasadach przewidzianych przepisami prawa, w tym gdy narusza ona dobre obyczaje, jest wulgarna lub obraźliwa, narusza lub zagraża naruszeniem dóbr osobistych, a także gdy sprzeczna jest z zasadami określonymi w Regulaminie

Artykuł 6. Inne Postanowienia Regulaminu

 1. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach platformy ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich zobowiązań związanych z Ogłoszeniem, podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji w Ogłoszeniu, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu
 2. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność Użytkowników do zawarcia i realizacji umowy
 3. Platforma zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia lub zablokowania Konta w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 4. W przypadku blokady Konta wszystkie opublikowane przez Użytkownika Ogłoszenia zostają automatycznie usunięte.
 5. Zakazane jest umieszczanie w Ogłoszeniu treści o charakterze bezprawnym. Platforma ma prawo do usunięcia lub edycji Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe
  2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji
  3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej
  4. wprowadzające w błąd
 6. Platforma zastrzega sobie prawo do dodania logo lub nazwy w sekcji Nasi Klienci lub innej o podobnym przeznaczeniu, informującej o osobach lub firmach korzystających z usług serwisu

Artykuł 7. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.Us. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Prezydent Miasta Żory. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Platformę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Platformę usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Platformy. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
 2. Platforma zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie
 3. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także prawo do żądania przekazania jego danych osobowych innemu usługodawcy, jak również oraz prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych, z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z uwzględnieniem innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, a także za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą mogą być udostępniane innym Użytkownikom. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych nastąpi jedynie w zakresie i dla celów wskazanych przy wyrażeniu zgody, w szczególności w celu zapewnienia realizacji określonej usługi, czynności bądź dzieła, jak również w celu realizacji na zlecenie Platformy czynności dotyczących realizowanych na rzecz. Zgoda, o której mowa w zdaniach poprzedzających, będzie w każdym przypadku wyraźna i jednoznaczna. Zgody podlegają ewidencjonowaniu przez Administratora. Zgoda może być wyrażona w postaci elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji („checkbox”) lub w formie zwrotnego potwierdzenia e-mail
 5. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Platformę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych

Artykuł 8. Zmiany regulaminu

 1. Platforma może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach platformy. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Platformę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na Platformie zmienionego Regulaminu i zaakceptowania przez Użytkownika. Ogłoszenia opublikowane przed wejściem w życie zmian realizowane są na zasadach dotychczasowych
 2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu na Platformę po udostępnieniu zmienionego Regulaminu zostanie powiadomiony o tych zmianach i o możliwości ich akceptacji.

 

 

 1. Artykuł 9. Końcowe postanowienia Regulaminu
 2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Platformą, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach platformy na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie
 3. Prawo polskie jest również właściwe dla stosunków prawnych pomiędzy Użytkownikami wynikających z niniejszego regulaminu
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Platformę w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne
 5. W przypadku rozbieżności w interpretacji zapisów niniejszego regulaminu sporządzonego w różnych wersjach językowych, wiążąca dla stron jest wersja w języku polskim, a w przypadku jej braku wersja angielskojęzyczna
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W miejsce postanowienia nieważnego wprowadzone zostanie postanowienie odpowiadające jak najbardziej zgodnemu zamiarowi stron

zorydopracy.pl

Platforma Przedsiębiorczości, Informacji i Pośrednictwa Pracy w Żorach