Wsparcie finansowe firm

Wsparcie finansowe Pomoc dla rolników!

Poddziałanie 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Zgodnie z przepisami, o pomoc może ubiegać osoba fizyczna, która podlega jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Ile?
100 000 zł

Termin naboru:
od dnia 15.10.2018 r. do dnia 13.11. 2018 r.

Szczegóły: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich.html

Unijna Pożyczka Rozwój Śląska!!!

POŻYCZKOBIORCA
Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność lub realizujące przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. śląskiego. W przypadku gdy nie można wyraźnie ustalić, że wydatkowane środki z pożyczki obejmują przedsięwzięcie zlokalizowane w woj. śląskim decyduje siedziba i główne miejsce prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

KWOTY POŻYCZEK
Pożyczka rozwojowa: kwota od 50.000 zł do 1.000.000 zł,
Pożyczka obrotowa: kwota od 50.000 do 200.000 zł,
Pożyczka inwestycyjno-obrotowa: kwota od 50.000 zł do 1.000.000 zł.

Szczegóły: https://tise.pl/offers/2415/

Badania na rynek – konkurs dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich. (Żory tez)

3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój

Dla kogo?
mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Ile?
Poziom dofinansowania
Maksymalna intensywność dofinansowania do 70%, w tym:

na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:

1) 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,

2) 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców

na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność pomocy de minimis na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki określana jest tak samo jak intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej do 70%.

Termin: od 20.03.2018 do 05.12.2018

Minimalny wkład własny
30-80% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy).

Wartość projektu
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 5 000 000 zł

Szczegóły: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-321-badania-na-rynek-280422/

Wsparcie na badania przemysłowe i prace rozwojowe

1.2 Sektorowe programy B+R, Inteligentny Rozwój

Dla kogo?
przedsiębiorstwa albo
konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorstw).
Konkurs przeznaczony wyłącznie dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim

Ile?
Poziom dofinansowania

w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:

dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

dla średniego przedsiębiorcy:

60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:

50% – 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

25% – 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

Termin: od 03.08.2018 do 02.10.2018

Minimalny wkład własny
Min. 20 – 75% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy).
Wartość projektu
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 40 mln PLN.

Szczegóły: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-sektorowe-programy-br-innoneuropharm/

 

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach .

Działanie 1.2 RPO WSL

Na co (m.in.): tworzenie nowej lub rozwój istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach, wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Dla kogo?
przedsiębiorstwa, spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni), konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych, porozumienia wyżej wymienionych podmiotów, reprezentowanych przez lidera.

Ile?
Poziom dofinansowania
do 100%

Minimalny wkład własny
minimalny wkład własny beneficjenta jest uzależniony od zastosowanej podstawy prawnej udzielenia pomocy

Termin naboru: od 28.09.2018 do 15.01.2019

Szczegóły: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-badania-rozwoj-i-innowacje-w-przedsiebiorstwach-4/

Projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjne technologie produkcji lub świadczenia usług.

Do dofinansowania wybrane zostaną projekty, których rezultatem będą innowacyjne w skali kraju produkty lub usługi.
Konkurs skierowany dla sektora produkcyjnego.

Działanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”
Dofinansowanie projektów mających na celu wdrożeniu innowacyjnych technologii przed przedsiębiorców z sektora MSP.

TERMIN: 8.10 br. – 29.04.2019

KTO: MŚP, tj. małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

ILE: Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wypłacanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 mln zł.

NA CO: Przedmiotem dofinansowania objęte są:
środków trwałych lub ich wytworzeniem
zakup nieruchomości
zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji i know-how.

–>Dofinansowanie budowy lub rozbudowy hali produkcyjnej, oraz zakupu gruntu.
–>Dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń
–>Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 6 mln PLN
–>Maksymalny poziom dotacji – 70%,

Szczegóły: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa sektora MSP.

Poddziałanie 1.1.1. ,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR obejmuje wsparcie udzielane jest projektom polegającym na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowych innowacyjnych produktów, usług lub technologii.

Dofinansowanie obejmuje projekty na etapie badań przemysłowych prowadzących do wytworzenie prototypu i jego walidację.

–>Dofinansowanie dla badań przemysłowych wynosi 80%.
–>Dofinansowanie prac rozwojowych wynosi 60%.
–>Czas oceny wniosków o dotacje dla MSP wynosi 60 dni.
–>Pula środków przeznaczonych na ten konkurs to 700 mln zł.

TERMIN: 16 sierpień – 14 grudzień 2018
KTO: O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy z sektora MSP.

ILE: Maksymalna wartość dofinansowania to 50 000 000 PLN.

NA CO: Przedmiotem dofinansowania mogą być koszty związane z:
– Wynagrodzeniami badawczy, konstruktorów, pracowników fizycznych.
– Amortyzacja,wynajem lub leasing sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego w projekcie,
– Amortyzacja lub wynajem nieruchomości, w której zlokalizowany jest projekt,
– Podwykonawstwo,
– Koszty operacyjne

Szczegóły (należy przewinąć na dół): https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-41112018-szybka-sciezka-dla-msp/

Pożyczka na rozwój

W ramach programu „Pożyczka na rozwój” możesz otrzymać pożyczkę na:
-nabycie, instalację i integrację nowych środków trwałych, tj. maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia,
-zakup oprogramowania związanego z nabytymi środkami trwałymi,
-integrację zakupionego oprogramowania z istniejącym parkiem maszynowym i systemem informatycznym.

Weź udział w programie jeżeli:
-jesteś mikro albo małym przedsiębiorcą,
-prowadzisz działalność gospodarczą na terytorium Polski,
-prowadzisz działalność gospodarczą od co najmniej 2 lat,
-posiadasz zatwierdzone sprawozdanie finansowe za co najmniej 3 ostatnie lata (bilans, rachunek zysków i strat) lub jeśli prowadzisz działalność krócej to za min. 2 lata.

Sprawdź parametry pożyczki:
-Maksymalna wartość pożyczki to 500 000,00 zł, minimalna 100 000,00 zł.
-Kwota pożyczki nie może przekroczyć 80% planowanych do poniesienia w ramach projektu kosztów netto. Wymagany jest zatem wkład własny pożyczkobiorcy, nie niższy niż 20% planowanych do poniesienia w ramach projektu kosztów netto.
-Pożyczka jest udzielana w kwocie od 100 000,00 zł do 500 000,00 zł na okres do 60 miesięcy. Będziesz miał możliwość skorzystać z okresu karencji w spłacie kapitału, która nie może przekroczyć 9 miesięcy podczas całego okresu spłaty pożyczki.

Szczegóły: http://www.parp.gov.pl/pozyczka-na-rozwoj

W Żorach dofinansowanie na rozwój firmy oferuje m.in.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A
www.arpsa.pl/fundusz-pozyczkowy

Ponadto są inne podmioty oferujące preferencyjne warunki m.in:
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o
gapr.pl/o…/fundusz-pozyczkowy/mikro-i-male-przedsiebiorstwa/

Fundusz Górnośląski S.A.
https://www.oddzial.fgsa.pl/…

Inicjatywa Mikro
https://inicjatywamikro.pl/

Fundusz Mikro
https://www.funduszmikro.pl/

Bank Gospodarstwa Krajowego
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/

oraz inne oferty bankowe i pozabankowe. Planujemy je dokładnie przeanalizować.

Pracujemy również nad stworzeniem optymalnej oferty bankowej na terenie Żor.

zorydopracy.pl

Platforma Przedsiębiorczości, Informacji i Pośrednictwa Pracy w Żorach